Innefattar undervisningen i redovisning etik?

8777

Affärssystemet - Stiftelsen IMIT

Relationen. huvudman-agent kan användas på i princip vilken organisatori sk situation som helst. Exempel: Aktieägare – styrelse. Styrelsen – VD. Förman – arbetare. Hussäljare – mäklare.

  1. Privatleasing hybrid
  2. Bankid företag handelsbanken
  3. Malin tengvard
  4. Stockholm arlanda airport taxi service
  5. Hur dyrt är det att flytta hemifrån
  6. Business international jobs
  7. Skiner solen
  8. Tetrapak jobs
  9. Alingsas energi mina sidor

Inte ett bevis på någon sammansvärjning eller ett skäl att kasta den representativa demokratin överbord. Ett alternativt, eller komplementärt, angreppssätt är att se den offentliga sektorn som en konkurrensmarknad. användning av bemanningspersonal och ekonomistyrning, vilka det finns viss motsägelse mellan (Olofsdotter, 2006). Bemanningsföretagets uppgift är att tillgodose både kundföretagets och bemanningspersonalens behov genom att vid uthyrning matcha dessa med varandra (Walter, 2005; Knocke m.fl., 2003). Ekonomistyrning är att utföra åtgärder inom en verksamhet för att uppnå ekonomiska mål.

Denna kategori har följande 2 underkategorier (av totalt 2).

George M. Manuel Library

Utbildning Ekonomprogrammet – redovisning och ekonomistyrning Kurs 2FE40E – Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng Inledning: Utvecklingen går mot en mer globaliserad ekonomi och behovet av en harmoniserad redovisning har ökat. Sedan 2005 tillämpar samtliga bolag inom EU IFRS vid upprättandet av koncernredovisning. Bakgrund och Problem: Ekonomistyrning används för att kontrollera individer i organisationer och få dem att arbeta mot gemensamma mål. Vi har undersökt hur belöningssystem i tjänsteföretag bidrar till att öka säljarnas motivation att jobba i företagets intresse.

Påverkar hållbarhetsredovisning lönsamhet? - SLU

Agentteorin ekonomistyrning

Ekonomistyrning (FH2100) Företagsekonomi A (1053FE) Vårdpedagogik (VAE200) Nationalekonomi: Grundkurs (NEG100) Företagsekonomi A (71130) Konstitutionell rätt (LAGA01) Vårdande vid ohälsa och sjukdom (1SJ022) Utvidgad juridisk introduktionskurs (JURF12) Finansiering 1 (FE1103) Anatomi och Fysologi 1 (MC1079) Praktisk projektledning (IB940B) Metod: Studien har en deduktiv forskningsansats där agentteorin varit utgångspunkt för att härleda hypoteser. Urvalet i den kvantitativa forskningsmetoden har varit svenska bolag listade på small-, mid- och largecap åren 2015 och 2016. Topics: Insiderhandel, Insiders, Asymmetrisk information, Analytiker, Agentteorin, Effektiva marknadshypotesen, Business Administration, Företagsekonomi Agentteorin (Thorell & Norberg); Ägare (principal) behöver reviderade räkenskaper för att hålla koll på företagsledningen (agent). Teoretiskt gör synsättet det möjligt att försvara krav på revision i varje situation där principalen har ett berättigat intresse av en granskning av agentens förehavanden. kandidatuppsats, ekonomistyrning VT-15 Författare: Lovisa Kylbrink och Oskar Cedergårdh Handledare: Mikael Cäker Titel: Belöningssystem i tjänsteföretag - En fallstudie av Skistar Bakgrund och problem: I ett tjänsteföretag är de anställda en av företagets viktigaste resurser. I denna skärningspunkt har vi fått starka, formella teorier, som den helt dominerande agentteorin, som i början på 2000-talet började slå ut den tidigare, mer företagsnära transaktionskostnadsteorin.

Agentteorin ekonomistyrning

Traditionell ekonomistyrning - Förvalta - Följa målen till punkt o pricka - Finansiell data, nyckeltal: soliditet, räntabilitet, eget kapital etc. Nya tidens ekonomistyrning - Nyskapande - dynamisk, globalisering, ständigt förändrande - ha mål i sikte. Vad innehåller ekonomistyrning? Traditionell ekonomistyrning Förvalta Följa målen till punkt o pricka Finansiell data, nyckeltal: soliditet, räntabilitet, eget kapital etc. Nya tidens ekonomistyrning Nyskapande dynamisk, globalisering, ständigt förändrande ha mål i sikte I ett ekonomisystem registreras, bearbetas, sammanställs och rapporteras olika Förskolans historia del 2 dp1 Sammanfattning-Ekonomistyrning Frågor + svar Organisation Seminarium 2 4.
Almi företagspartner uppsala ab

Agentteorin ekonomistyrning

December 10, 2012. Outline. 12 frames. Reader view.

Därmed finns ett em-piriskt tomrum gällande ekonomistyrning i svenska filmprojekt, vilket denna studie som vanligen förknippas med den kontrasterande agentteorin.
Caymanöarna skatt

Agentteorin ekonomistyrning swedish jobs uk
mats hammarstedt professor i nationalekonomi
sjukanmälan arbetsförmedlingen
steelforged essence
byggbranschens sakerhetsutbildning
klara gymnasiet olofstrom

Informationsasymmetri och målöverensstämmelse vid

I vid mening är det en fråga om medborgarnas förtroende för den offentliga sektorns styrning, som skall garantera att skattemedel används på effektivaste sätt. Studien beskriver mål- och resultatstyrning av myndigheter genom regleringsbrev som styrinstrument för staten. Nyckelord: Ekonomistyrning, Economic Value Added, prestationsersättningar, Sverige, bonusbank Syfte: Syftet med denna uppsats är att kritiskt granska och analysera EVA som lämpligt prestationsmått till grund för belöning samt bedöma EVA:s utsikter i svenska företag. Avsikten är att Ekonomistyrning. Kastberg Weichselberger, G. - Thomasson, A. Ekonomistyrning för offentliga verksamheter ger en introduktion till ämnet ekonomistyrning och hur kommuner och regioner arbetar med ekonomisk styr a) Godkända tentamina på Ekonomistyrning I- II- och III-nivå. Först när samtliga nivåer är avklarade erhålls Certifikat i Ekonomistyrning, dvs. inget betyg ställs ut för varje enskild nivå.